home
nase-sluzby
kontakt
firmdatabaze.sk
firmdatabaze.sk
firmdatabaze.sk
header
spr

Vážení zákazníci!

Naša spoločnosť pristupuje k spracúvaniu osobných údajov našich zákazníkov s maximálnou vážnosťou.

V súlade s čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je naša spoločnosť, v postavení tzv. prevádzkovateľa, povinná poskytnúť Vám, pri získaní Vašich osobných údajov, nasledovné informácie:

1. "Osobné údaje" sú akékoľvek informácie, na základe ktorých je možné Vašu osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre Vašu fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

2. Prevádzkovatelia, spracúvajúci Vaše osobné údaje:

Spoločnosť Firmdatabaze s.r.o.

Sídlo: Dunajská 1116/9, 945 01 Komárno

Kontaktné údaje:

Email: info@firmdatabaze.sk

Spoločnosť: Namesta s.r.o.

Sídlo: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kontaktné údaje:

Email: namestasro@gmail.com

Telefónne číslo: +421948 321 151

3. Účel spracúvania Vašich osobných údajov:

Spoločnosť spracúva Vaše údaje - meno, priezvisko, číslo telefónu, emailový kontakt a hlasový záznam - za účelom plnenia zmluvných povinností v zmysle príslušnej zmluvy o poskytovaní reklamných služieb (resp. zmluvy s podobným názvom) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Príjemcovia Vašich osobných údajov: Vaše osobné údaje sú poskytované výlučne externému dodávateľovi služieb účtovníctva, za účelom plnenia povinností na úseku účtovníctva, ako aj služieb call centra a administrácie vzťahov so zákazníkmi; uvedeným externým dodávateľom je vyššie uvedená spoločnosť Namesta s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 368 804, ktorá má zároveň postavenie tzv. spoločného prevádzkovateľa. Vzťahy medzi našou spoločnosťou a uvedeným spoločným prevádzkovateľom sú riadené osobitnou dohodou tak, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť spracúvania. Vaše osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom.

5. Doba uchovávania osobných údajov / kritériá na jej určenie: Vaše osobné údaje sa spracúvajú na dobu nevyhnutne potrebnú pre plnenie zmluvných povinností v zmysle príslušnej zmluvy o poskytovaní reklamných služieb, resp. na uplatňovanie právnych nárokov z nej, minimálne však po dobu piatich rokov odo dňa zániku uvedenej zmluvy. Hlasový záznam je spracúvaný len do momentu, kedy disponujeme písomným vyhotovením zmluvy.

6. Prenos osobných údajov: Vaše osobné údaje nie sú prenášané do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zároveň Vás týmto informujeme, že v zmysle predpisov na úseku ochrany osobných údajov:

7. Ste oprávnení požadovať od ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov prístup k Vašim osobným údajom, máte právo požadovať ich opravu alebo - v právnymi predpismi určených prípadoch - ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania;

8. Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie v rozpore s právnymi predpismi;

9. V prípade porušenia Vašich práv máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 82007 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3220,email: statny.dozor@pdp.gov.sk ; dovoľujeme si Vás však úctivo požiadať, aby ste sa v prípade výskytu akýchkoľvek problémov obrátili najprv na nás; urobíme maximum pre vyriešenie problému k Vašej spokojnosti ;

10. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvných povinností.

11. Spoločnosť neuplatňuje na základe Vašich osobných údajov automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.

12. Pre účely urýchlenia a uľahčenia spracovania konkrétnej požiadavky Vám odporúčame Vaše požiadavky, resp. práva, uplatňovať prostredníctvom spoločnosti Namesta s.r.o., ktorá disponuje potrebným administratívnym aparátom.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov v spoločnosti nás prosím kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

V Komárne, dňa 01.08.2023

Firmdatabaze s.r.o.

a

Namesta s.r.o.